LogoZDKat

Artikel 1: Definities

 1. Trimsalon Pet Trim, gevestigd te Lommel, BE0890 627 373, wordt in deze algemene voorwaarden verder vermeld als Pet Trim.
 2. De wederpartij wordt vermeld als klant.
 3. Met overeenkomst wordt bedoeld de opdracht die de klant aan Pet Trim geeft tegen betaling van een honorarium en kosten.
  Pet Trim verricht deze opdracht voor de klant, waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en levering van overige diensten en producten door of namens Pet Trim, waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, en voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze voorwaarden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment, geheel of gedeeltelijk, nietig zijn of vernietigd mochten worden,
  dan blijft het overige,  bepaald in deze algemene voorwaarden, volledig van toepassing.
 4. Bij een situatie die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden zal de situatie worden bekeken in de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3: Tarieven en betaling

 1. De vermelde tarieven, die uithangen in het klantengedeelte van Pet Trim, zijn steeds indicatief. De uiteindelijk te betalen prijs is dus steeds ook
  afhankelijk van de vachtconditie, gedrag van uw huisdier of aanwezige parasieten op de vacht van uw huisdier. Jaarlijkse indexering mogelijk.
 2. Betaling van de geleverde goederen/diensten dient direct ter plaatse te gebeuren.
 3. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en met wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 4: Informatie

 1. Elke nieuwe klant zal bij aanvang van de afspraak samen met Pet Trim een klantenfiche invullen en gewezen worden op de algemene voorwaarden.
  De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
  Pet Trim zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 2. Klant vrijwaart Pet Trim voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het gestelde in dit artikel.
 3. De klant stelt alle informatie, die voor de uitvoering van de opdracht relevant is, tijdig beschikbaar aan Pet Trim (parasieten, mogelijke agressie,
  loopsheid, medische kwalen, …)
 4. Pet Trim is ten allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren of af te breken op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne en/of gezondheid van een der partijen in het gedrang komt.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Pet Trim voert de opdracht uit naar best inzicht en vermogen, en op basis van de door de klant verstrekte informatie. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde, tenzij dit aantoonbaar te wijten is aan de grove schuld van de ondernemer. Deze beoordeling komt enkel toe aan Pet Trim. In een dergelijk geval heeft de klant recht op een nieuwe behandeling zonder aanvullende schadevergoeding.
 2. Indien de klant een behandeling wenst tegen het advies van Pet Trim in, dan is dit geheel op eigen verantwoordelijkheid van de klant.
 3. Bij een verwaarloosde vacht (klitten of vervilt) kan Pet Trim niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die voortvloeien uit het wegscheren van deze vacht. Als bewijs hiervan worden er in dit geval tijdens de behandeling foto’s genomen van de toestand van de vacht.

Artikel 6: Wijziging en annulering

 1. In geval van onvoorziene omstandigheden heeft Pet Trim de mogelijkheid een behandeling te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren.
  Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een uitvoering van de behandeling noodzakelijk zijn.  Pet Trim maakt een wijziging van afspraak zo snel mogelijk kenbaar aan de klant.
  Indien een vervangende afspraak niet mogelijk of gewenst is kan de afspraak steeds kosteloos geannuleerd worden.
 2. Bij annulering door de klant, meer dan 36 uur voor de aanvang van de afspraak, zal geen extra kost in rekening worden gebracht aan de klant.
  Bij het niet of laattijdig annuleren zal een forfaitaire kost van 50% van de voorziene werktijd aangerekend worden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid schade

 1. Pet Trim is niet aansprakelijk voor schade die niet een direct gevolg is van de dienstverlening.
 2. Indien er sprake is van schade ten gevolge van de dienstverlening, is Pet Trim enkel aansprakelijk voor kosten met betrekking tot de dierenarts.
  Vergoeding vindt enkel plaats wanneer de klant een verslag van de dierenarts kan voorleggen waarin wordt gesteld dat de schade een direct gevolg is
  van de dienstverlening. Verdere kosten van opvolging vallen ten laste van de klant. In geen geval kan er sprake zijn van aansprakelijkheid van Pet Trim
  bij schade, ontstaan door de behandeling van een verwaarloosde vacht/nagels/ogen/oren/enz. …

Artikel 8: Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Pet Trim aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij Pet Trim.
  Het is de klant niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming van Pet Trim.
 2. Met het aangaan van de overeenkomst geeft de klant toestemming om beeldmateriaal van de door Pet Trim bekomen resultaten te gebruiken voor advertenties, social media, portfolio,… tenzij de klant hier voorafgaand (bij invullen klantenfiche) uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

Artikel 9: Bijzondere bepalingen

 1. Nieuwe klanten voorzien extra tijd (10-15m.) voor het invullen van de klantenfiche voor de aanvang van hun eerste afspraak.
 2. De klant zet de hond af en haalt deze op volgens het afgesproken tijdstip.
 3. Enkel indien de hond er baat bij heeft kan de klant bij de vachtbehandeling aanwezig blijven. Dit dient op voorhand te worden afgesproken.
 4. Honden dienen uitgelaten te worden voor de aanvang van de vachtverzorging.
 5. Honden dienen ten alle tijden aan de leiband gehouden te worden. De klant is hiervoor verantwoordelijk.
 6. Honden die een fysiek risico vormen voor Pet Trim zijn niet toegelaten.

Artikel 10: Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over de geleverde diensten binnen de 2 kalenderdagen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Pet Trim.
 2. Pet Trim is niet verplicht geld terug te geven bij ontevredenheid van de klant, maar er zal steeds gezocht worden naar een gepaste oplossing.
 3. Indien van een gebrek meer dan 2 dagen later melding wordt gemaakt heeft de klant geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12: Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel beroep doen op de rechter nadat zij hun uiterste beste hebben gedaan een geschil in onderling overleg te beslechten.
  Geschillen zullen enkel gerechtelijk worden beslecht in het arrondissement waarin Pet Trim gevestigd is.